AJUTOR 
Lista documentelor solicitate clientilor, necesare încheierii unui contract de leasing

Acte necesare

Cerere finantare chestionar
Cerere de leasing
Contract de BUY-BACK
Persoane juridice:

A. Dosarul financiar

1.   Cererea de finantare;
2.   Copii ale bilanturilor contabile aferente ultimelor doua exercitii financiare încheiate( inclusiv anexele si rapoartele de gestiune), cu viza Administratiei Financiare, ultima balanta de verificare, precum si transpunerea acesteia pe formular de bilant, cu prezentarea tuturor anexelor. In situatia celor cu activitate sub 2 ani, documentele financiar contabile aferente perioadei de activitate;
3.   Bugetul de venituri si cheltuieli;
4.   Fotocopii dupa extrasele de conturi de credite si ale dobânzilor aferente, care sa ateste soldurile din ultima balanta de verificare (daca este cazul);
5.   Fotocopii dupa ultimele extrase de cont curent bancar, corespunzatoare ultimei balante de verificare;
6.   Declaratie pe propria raspundere a administratorului cu toate contractele de leasing la care este angajata societatea, (daca este cazul) la care se anexeaza scadentele de plata aferente si dovada platii ultimelor doua rate de leasing in derulare;
7.   Alte documente care sa ateste bonitatea/solvabilitatea, daca este cazul;
8.   Orice alte documente ce vor fi solicitate pentru fundamentarea analizei.

B. Dosarul juridic al clientului
 1. Actele de înfiintare (actul constitutiv sau dupa caz statut si contract de societate) in copie;
 2. Certificat de înregistrare la Registrul Comertului in copie;
 3. Extras de informatii la zi, eliberat de Oficiul Registrului Comertului/Certificat constatator, in copie;
 4. Hotarârea AGA, daca este cazul, din care sa rezulte acceptul privind cererea de finantare, indicarea persoanelor împuternicite sa angajeze societatea prin semnarea contractului de leasing si a contractelor de constituire a garantiilor, in copie;
 5. Lista persoanelor împuternicite sa angajeze societatea, in copie.
C. Dosarul de garantii colaterale

(Daca este cazul) Pentru garantii colaterale sub forma de ipoteca:
 1. Actele de proprietate ale imobilelor (teren si constructie) înscrise în Cartea funciara in copie si extras CF in copie;
 2. Hotarârea AGA/Consiliului de administratie care sa cuprinda :aprobarea ipotecarii imobilului,descrierea completa a acestuia, obligatia garantata, numele persoanei împuternicite sa semneze contractul, in copie;
 3. Raportul de evaluare a imobilului, in copie.
Pentru garantii colaterale sub forma de gajuri:
 1. Actele din care rezulta proprietatea si raportul de evaluare, in copie.

Persoane fizice autorizate

 1. Fotocopie dupa certificatul de înregistrare fiscala si documentele de autorizare/functionare;
 2. Documente privind spatiile de functionare (daca este cazul);
 3. Fotocopii dupa actele de identitate ale persoanei fizice autorizate, vizate pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantul societatii de leasing.
 4. Documente financiare :
 5. 1.Declaratie de impunere anticipata pentru anul in curs;
  2.Declaratia de venit global pentru anul anterior si Decizia de impunere corespunzatoare emisa de Administratia Financiara;
  3.Registrul de casa pentru ultimele trei luni sau alte documente întocmite lunar de catre solicitant, din care sa rezulte încasarile si platile din perioada respectiva.

Persoane fizice

 1. Fotocopii dupa actele de identitate ale solicitantului/sotului, sotiei si ale girantilor/co-debitorilor , vizate pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantul societatii de leasing ;
 2. Certificat de casatorie-fotocopie ;
 3. Act de proprietate/Contract de închiriere locuinta-fotocopie ;
 4. Adeverinte de venit/talon de pensie pentru solicitant, sot/sotie al acestuia ;
 5. Fotocopie carte de munca, vizata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila reprezentantului angajatorului, pe prima si ultima pagina ;
 6. Adeverinta emisa de Administratia Financiara privind veniturile anului precedent si impozitul aferent si Certificatul de atestare fiscala (pentru veniturile suplimentare declarate).

Legislatie

 1. Ordonanta nr. 51/1997 din 28/08/1997 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 30/08/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 2. Ordonanta nr. 51/1997 (r1) din 28/08/1997 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 12/01/2000 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 3. Lege nr. 90/1998 din 28/04/1998 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 30/04/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 4. Circulara nr. 3/2000 din 10/01/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 24/01/2000 privind înregistrarea în contabilitatea bancilor a operatiunilor de leasing
 5. Norma metodologica din 22/01/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 06/02/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 6. Norma din 12/08/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 16/08/2004 privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 7. Ordonanta nr. 83/2004 din 19/08/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 27/08/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 8. Hotarâre nr. 1840/2004 din 28/10/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1074 din 18/11/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 9. Lege nr. 533/2004 din 25/11/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1135 din 01/12/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 10. Ordonanta de urgenta nr. 138/2004 din 29/12/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1281 din 30/12/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 11. Hotarâre nr. 84/2005 din 03/02/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 18/02/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 12. Ordonanta de urgenta nr. 24/2005 din 24/03/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 30/03/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
1 EURO 3.5370
1 USD 2.3749
1 GBP 4.4390
1 GRAM AUR 63.5853Bubid ON 7.31
Bubid TM 0.00
Bubid 1 week 7.28
Bubid 1 month 7.33
Bubid 3 months 7.30
Bubid 6 months 7.24
Bubid 9 months 7.24
Bubid 12 months 7.24
Bubor ON 7.83
Bubor TM 0.00
Bubor 1 week 7.83
Bubor 1 month 7.94
Bubor 3 months 7.93
Bubor 6 months 8.02
Bubor 9 months 8.03
Bubor 12 months 8.03 
©2005 G.I.F. Leasing Termeni de utilizare  Reguli de confidentialitate